Algemene Voorwaarden

KVK 59076259
Bokweg 6
3253 AB  Ouddorp
T 06 23 82 00 87
E info@loopbaantraining.nl
W www.loopbaantraining.nl

Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer; LoopbaanTraining is een onderdeel van Hamelink Coaching | Studiekeuze en Loopbaan training, J.J. Hamelink of diens medewerkers.

Opdrachtgever; ieder natuurlijk of rechtspersoon die opdracht geeft aan tot in deze algemene voorwaarden genoemde diensten, zijnde; begeleiding, advies en training met betrekking tot loopbaan en studie.
Cliënt; een door opdrachtgever aangewezen medewerker of particulier, die door opdrachtnemer begeleid wordt.
Opdracht; de mondelinge of schriftelijke overeenkomst, waarbij opdrachtnemer zich verbindt werkzaamheden te verrichten.

1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
1.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
1.3. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

2. Aansprakelijkheid
2.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever en/of cliënt geleden directe of indirecte schade, behoudens in geval van aantoonbare opzet of grove schuld van opdrachtnemer. De aansprakelijkheid zal nimmer het betreffende factuur- en/of contractbedrag overschrijden.
2.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Aanvaarding opdracht
3.1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever de offerte of opdracht van opdrachtnemer schriftelijk, per e-mail of telefonisch aanvaardt en de cliënt heeft ingestemd met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
3.2. De opdracht is een inspanningsovereenkomst, waarbij opdrachtnemer garandeert alle haar ten dienst staande middelen tot begeleiding van de opdrachtgever of cliënt optimaal in te zetten.
3.3. Opdrachtnemer adviseert slechts cliënten die hiertoe gemotiveerd zijn.

4. Geheimhouding
4.1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4.2. De faciliteiten, informatie en diensten van opdrachtnemer staan de opdrachtgever en/of de cliënt uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik in verband met de eigen loopbaan-/studie oriëntatie, coaching of training. Het staat cliënten en/of opdrachtgevers niet vrij een en ander te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook dat niet in directe zin ligt in de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht. De door opdrachtnemer verstrekte testen, oefeningen en documentatie, informatie of adviezen zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door cliënt e/o opdrachtgever en mogen in geen geval worden verveelvoudigd zonder uitdrukkelijke toestemming.

5. Beëindiging
5.1. Ten aanzien van loopbaanadvies en studiebegeleiding eindigt de begeleiding aan het eind van een traject.
5.2. Zowel bij loopbaanadvies als studiebegeleiding kan de begeleiding tevens eindigen op het tijdstip waarop de cliënt te kennen geeft de begeleiding door opdrachtnemer te willen stoppen, c.q. opdrachtnemer de begeleiding heeft beëindigd.
5.3. Als na totstandkoming van de opdracht de cliënt zich terugtrekt, of op andere gronden het tijdstip intreedt waarop de opdracht eindigt, dan blijven niettemin alle bepalingen ten aanzien van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en de bepalingen ten aanzien van vertrouwelijkheid van gegevens bestaan.

6. Honorarium & betaling
6.1. De kosten van een geheel traject worden voor het traject aanvangt gefactureerd. De exacte termijn wordt in de offerte vermeld, alsmede de bedragen en geldende Btw-tarieven.
6.2. Situationeel advies wordt tegen een vast uurtarief exclusief omzetbelasting berekend. Reistijd wordt doorbelast op basis van 50% van het uurtarief. Reiskosten worden berekend op basis van € 0,19 per kilometer. In de offerte is informatie over facturatie opgenomen.
6.3. Bij annuleren van de gereserveerde advies- en begeleidingsuren binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak door opdrachtgever of cliënt, worden deze uren in rekening gebracht.
6.4. Annulering van een training kan kosteloos tot 7 dagen voor aanvang van de training. Daarna zijn de volledige kosten verschuldigd. |
6.5. Betaling dient conform de gestelde termijn op de factuur op de bankrekening van opdrachtnemer ontvangen te zijn. Indien niet aan het gestelde in de vorige zin is voldaan, is opdrachtgever in verzuim. De factuur dient binnen 2 weken na dagtekening te worden voldaan. Na deze periode wordt de factuur uit handen gegeven aan een incassobureau. Extra administratieve -, incasso- en gerechtelijke kosten, alsmede (wettelijke) rente komen dan voor rekening van de opdrachtgever en worden derhalve op deze verhaald.

7. Overmacht
7.1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in geval van overmacht zoals ziekte, stakingen of barre weersomstandigheden, de aanvangstijd of – datum van de werkzaamheden te wijzigen. In geval van langdurige ziekte zal opdrachtnemer zorgdragen voor deskundige vervanging.